Pytania i Odpowiedzi

Jakie warunki muszę spełnić aby ogłosić upadłość konsumencką?

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu postępowania upadłościowego obwarowane jest wymogami, które musisz spełnić:

 • Nie możesz prowadzić działalności gospodarczej,

 • Twoje dochody są zbyt niskie, aby móc spłacać zaciągnięte zobowiązania,

 • Nie płacisz swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy.

Jakie kroki muszę podjąć?

Najlepiej zlecić załatwienie sprawy prawnikowi lub biuru prawnemu.

Biuro Prawne Legalis oferuje swoje usług na najwyższym poziomie w kraju. Jesteśmy laureatami wielu nagród w zakresie prawa upadłościowego. Prowadzone przez nas procesy upadłościowe charakteryzują się 100% skutecznością. Będąc pewni swojej wiedzy i jakości świadczonych usług zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości jako jedyni w Polsce posiadamy zapis w umowie, że w całości zwracamy nasze honorarium w przypadku oddalenia przez sąd przygotowanego przez nas wniosku.

Ile mnie to będzie kosztować?

Klient korzystający z prawnej pomocy Legalis może liczyć na ciągłe wsparcie naszego zespołu, który przeprowadzi go przez wszystkie zawiłości postępowania upadłościowego. Nasze usługi świadczymy na najwyższym poziomie oferując przy tym konkurencyjną cenę – 3 400 zł za całkowitą opiekę prawną, aż do momentu uzyskania upadłości. Koszty mogą zostać rozłożone na raty w celu ułatwienia ich

spłaty.

Jakie dokumenty muszę zgromadzić?

Do opracowania bezbłędnego wniosku, pozwalającego na skuteczne przeprowadzenie procesu Upadłości Konsumenckiej niezbędne będą:

 • spis wierzycieli (informacje na temat wierzycieli znaleźć można na stronie BIG – Biuro Informacji Gospodarczej i epu.pl – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze,

 • wszelkie dokumenty potwierdzające stan zadłużenia np. umowy kredytów, czy pożyczek, wezwania do zapłaty, wypowiedzenia umów, nakazy zapłaty czy pisma od komornika,

 • numer PESEL,

 • dowód wpłaty – opłaty sądowej,

 • opis sytuacji w jakiej doszło do niewypłacalności

Ile średnio trwa cały proces?

Dzieli się on na dwie części: okres orzecznictwa i okres oddłużania.

Orzecznictwo – to czas od momentu złożenia wniosku do chwili otrzymania postanowienia sądowego. Ustawowo są to dwa miesiące liczone od momentu złożenia wniosku. Jednakże okres ten w zależności od sądu jest bardzo różny i może wynosić od kilku dni do 5-ciu, a nawet 6-ciu miesięcy. Wnioski przygotowane przez Biuro Prawne Legalis spełniają wszystkie oczekiwania sądu dlatego zawsze rozpatrywane są w najkrótszym możliwie czasie.

Oddłużanie – jest to stan faktyczny po decyzji sądu. Podczas tego procesu syndyk masy upadłościowej ustala plan spłat zobowiązań i upłynnienia majątku na rzecz wierzycieli. Okres trwania tego postępowania jest zależny od właściwego syndyka. Średnio proces ten trwa około 6 miesięcy.

Pracuję za granicą czy mogę ogłosić upadłość konsumencką w kraju?

Może to uczynić każdy obywatel RP, który prowadzi gospodarstwo domowe na terenie naszego kraju, jeśli pieniądze zarobione za granicą przeznaczamy na utrzymanie tego gospodarstwa.

Czy mogę zbyć mój majątek po ogłoszeniu upadłości?

Nie możesz bez zgody syndyka zbywać swojego majątku. Jest to traktowane jako specjalne uszczuplanie własnego majątku co skutkować może umorzeniem całego postępowania.

Mój wniosek o ogłoszenie upadłości został rozpatrzony przez sąd pozytywnie, co dalej?

Niezwłocznie do pracy przystępuje mianowany przez sąd syndyk, który rozpoczyna proces oddłużania. Od tego momentu są Państwo pod opieką właściwego syndyka.

Jakie uprawnienia ma syndyk, a jakie komornik?

Syndyk masy upadłości jest to organ pozasądowy, przejmujący zarząd nad majątkiem upadłego dłużnika. Do najważniejszych kompetencji syndyka należy:

 • Powiadomienie wierzycieli o upadłości konsumenckiej dłużnika
 • Wezwanie do zaprzestania działań windykacyjnych, zakończenia prowadzonych spraw sądowych czy prowadzonych egzekucji komorniczych
 • opracowanie listy wierzytelności,
 • oszacowanie wartości masy upadłościowej o ile dłużnik posiada znaczny majątek.

Komornik sądowy jest to organ działający przy sądzie rejonowym, do jego kompetencji należy ściąganie na wniosek wierzyciela w drodze przymusu egzekucyjnego należności zasądzonych przez sąd. Do działań komornika sądowego zalicza się:

 • zajmowanie rachunków bankowych dłużnika,
 • pobieranie określonej kwoty z wynagrodzenia dłużnika,

 • licytacja (sprzedaż) majątku osoby zadłużonej.

Czy syndyk zabierze cały mój majątek?

Absolutnie nie. Może spieniężyć tylko dobra o wysokiej wartości takie jak: nieruchomości, samochody o wysokiej wartości, akcje, obligacje itp. Przedmioty, które stanowią wyposażenie gospodarstwa domowego takie jak pralka, lodówka, meble, telewizor, laptop, telefon komórkowy itp. są sprzętami codziennego użytku, które wyjęte są spod masy upadłościowej. Głównym zadaniem syndyka jest doprowadzenie dłużnika do wyjścia z długów, lecz nie może on działać z pokrzywdzeniem wierzycieli. Jest to działanie niezbędne w całym procesie oddłużania.

Jestem w związku małżeńskim bez podpisanej intercyzy/rozdzielności majątkowej, czy syndyk zajmie dochody mojego współmałżonka?

Dochody małżonka w postępowaniu upadłościowym są nietykalne. Należy jednak pamiętać, że cały nabyty podczas trwania małżeństwa majątek małżeński jest co do zasady wspólny. W procesie oddłużania może dojść do sytuacji, w której syndyk zajmie majątek małżonków przykładem może być wspólny dom bądź mieszkanie.