Regulamin

Ogólne warunki świadczenia usług i korzystania ze strony internetowej

Drogi kliencie,

dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami świadczenia usług. Niniejszy dokument reguluje również warunki korzystania ze strony internetowej, zawierającej formularz zawarcia umowy o świadczenie prze nas usług na Państwa rzecz.

Formuła niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług (dalej jako: „OWŚU”) zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków, na jakich nastąpi składanie zamówień na nasze usługi, zawarcie oraz realizacja umów o świadczenie usług zawieranych między nami a Państwem, w tym złożenie zamówienia i zawarcie umowy o świadczenie usług będącej przedmiotem naszych aktualnych uzgodnień oraz ewentualnych późniejszych zamówień i umów, w miarę Państwa potrzeb.

Celem OWŚU jest również spełnienie obowiązków informacyjnych wobec konsumentów zgodnie z ustawą o prawach konsumenta oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: biuroprawnelegalis.pl

Niniejsze OWŚU, w razie podjęcia decyzji o współpracy, regulują w szczególności zasady, na jakich nastąpi zawarcie i wykonanie umowy, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się z OWŚU.

O nas

1. Usługodawcą jest Biuro Prawne Legalis z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Wagrowska 6, 61-369 Poznań) będące marką spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres poczty elektronicznej: kontakt@biuroprawnelegalis.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 508 546 615 – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.

1. Dane kontaktowe:

 • a. adres do korespondencji: ul. Wagrowska 6, 61-369 Poznań;
 • b. adres poczty elektronicznej: kontakt@biuroprawnelegalis.pl;
 • c. numer telefonu kontaktowego: 508 651 932.

 Złożenie zamówienia, zawarcie umowy o świadczenie usług

Cena usługi wynosi 2 900 zł i wskazana jest w naszej ofercie. Podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Na łączną cenę wraz z podatkami z tytułu umowy o świadczenie usług, składają się opracowanie i przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką oraz opieka i doradztwo prawne aż do czasu ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez właściwy sąd.

 

Przedmiot umowy

Staramy się maksymalnie dopasować do Państwa potrzeb i oczekiwań, dlatego przedmiot umowy świadczenia usług zawsze ustalamy indywidualnie z Państwem. Wynagrodzenie Usługobiorcy za świadczone usługi wynosi 2 900 zł i może być rozłożone na 4 raty płatne miesięcznie. W skład przedmiotu umowy nie wchodzi reprezentacja Usługobiorcy na dalszych etapach postępowania z wniosku o orzeczenie upadłości konsumenckiej oraz reprezentacji przed syndykiem. Usługobiorca ma jednak możliwość uzyskania takiej reprezentacji przez współpracujące z nami podmioty. W takim przypadku Usługobiorca każdorazowo może zawrzeć odrębną od niniejszej umowy, umowę o świadczenie usług prawniczych w zakresie reprezentacji bezpośrednio z właściwym podmiotem.

 

Sposób i termin płatności

1. Sposób i termin płatności jest każdorazowo ustalany z Państwem przed zawarciem umowy o świadczenie usługi w harmonogramie spłat. Poniżej przedstawiamy standardowe sposoby i terminy płatności, które są dostępne w razie braku innych uzgodnień między nami.

2. Udostępniamy następujące sposoby płatności:

 • a. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

3. Termin płatności:

 • a. Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności w terminach wskazanych w ofercie Usługodawcy oraz uzgodnionych z Usługobiorcą przed zawarciem umowy. Usługodawca może wstrzymać się z wykonaniem danej części usługi do czas uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy z tytułu płatności za dany składnik umowy o świadczenie usług.

Sposób, termin i miejsce wykonania usługi

1. Usługa będąca przedmiotem umowy o świadczenie usług wykonywana jest przez w terminach wskazanych na etapie przedstawiania przez nas naszej oferty.

2. Szczegóły dotyczące sposobu, terminu i miejsca wykonania usługi przez Usługodawcę są każdorazowo ustalane z Państwem przed zawarciem umowy o świadczenie usługi. Usługa zostaje wykonana w terminie uzgodnionym przez nas z Państwem przed zawarciem umowy o świadczenie usługi.

3. Usługa jest przez nas wykonywana na odległość, a w przypadku wykonania przez nas drugiej części usługi, wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest przez nas przesyłany Państwu na wskazany przez Państwa adres w formie umożliwiającej złożenie go przez Państwa we właściwym sądzie.

Kontakt z nami

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail) lub telefon, za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące umowy o świadczenie usług. Zapraszamy również Państwa do kontaktu pisemnego lub osobistego. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce oraz na wstępie OWŚU.

Reklamacje

1. Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności względem Państwa, jeżeli usługa została wykonana w sposób niezgodny z umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

2. Usługodawca obowiązany jest do prawidłowego świadczenia usług – zgodnie z warunkami zawartej umowy o świadczenie usług.

3. Reklamacje związane z umową świadczenia usług mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@biuroprawnelegalis.pl.

4. Zalecamy podanie w opisie reklamacji:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju nieprawidłowości;
 • żądania sposobu rekompensaty, należytego wykonania umowy lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy; oraz
 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Odstąpienie od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy: (1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; oraz (3) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

2. Z zastrzeżeniem pkt 8.1 OWŚU konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@biuroprawnelegalis.pl. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

3. W przypadku umowy o świadczenie usług bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonania usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcy będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • a. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego więcej informacji na stronie ;
 • b. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę);
 • c. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

4. Pod adresem dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Strona internetowa i formularz zawarcia umowy

1. Na niniejszej stronie internetowej dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: Formularz Zamówienia.

2. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem przejścia przez Usługobiorcę na niniejszą stronę internetową. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków;

 • po wypełnieniu Formularza Zamówienia i
 • kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zamówienie usługi i zawarcie umowy” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcy następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.

3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zawarcia umowy za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z niego przez Usługobiorcę. W przeciwieństwie do Formularza Zamówienia, umowa o świadczenie usług zawierana za jego pośrednictwem ma charakter odpłatny.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:

 • a. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem strony internetowej Usługobiorca może składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@biuroprawnelegalis.pl.
 • b. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  • żądania Usługobiorcy; oraz
  • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • c. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWŚU mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.